usuari 
passwd 
        
CA | ES | EN
 

SEGUEIX-NOS

|

INSTITUCIÓ

NOFC"

Normes d'Organització i Funcionament - La Farga
Informació
Normes d'Organització i Funcionament - La Farga

Posem a la vostra disposició les Normes d'Organització i Funcionament que regeixen La Farga.

En l'escola actual es troben alhora els diferents membres de la comunitat educativa (titularitat, docents, alumnes, mares i pares, personal d'administració i serveis, etc.) i cada un d'ells poden tenir maneres de fer, prioritats, interessos, etc. sensiblement diferents. A més, tots ells, han de col·laborar per aconseguir unes fites educatives que alhora són un oferiment a la societat per donar un servei educatiu, que en determinades edats és un dret fonamental i a més es tracta d'uns objectius que necessiten de la complicitat de tots per aconseguir-los en els nivells de qualitat.

La interacció dels diferents components de la comunitat i la naturalesa del servei que es desenvolupa a l'escola, fan imprescindible unes normes que regulin el seu funcionament, un reglament que estableixi drets, maneres de fer, d'organitzar-se i també d'abordar els possibles conflictes que sorgeixin. És en aquest context en el que es situa el present reglament de les Normes d'Organització i Funcionament del Centre (NOFC).

D'altra banda, la renovació constant de l'escola fa que les estructures internes i els criteris que regeixen el seu funcionament ordinari s'hagin d'actualitzar periòdicament.

Les Lleis Orgàniques que incideixen més directament en l'elaboració de les NOFC de les escoles privades concertades són la Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE), la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE) i la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

En aquest enllaç teniu a la vostra disposició les Normes d'Organització i Funcionament que regeixen La Farga.

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

|